KAM Beleidsverklaring

Kwaliteit, Arbo en Milieu beleidsverklaring.

Algemeen

Het Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) beleid van de directie en het doel van het managementsysteem van VDR Bouwgroep B.V. is erop gericht om op consistente wijze bouwprojecten te leveren die voldoen aan de verwachtingen, behoeften en eisen van de opdrachtgever. Zoals is vastgelegd in ons managementsysteem.


Missie

VDR Bouwgroep is een initiator voor de realisatie van bedrijfshuisvesting die gemaakt worden van duurzame bouwmaterialen waarbij wij zo min mogelijk gebruik maken van green fields. Tijdens de ontwikkel‐, realisatie‐ en gebruiksfase wordt er ingespeeld op de nieuwste technologische ontwikkelingen. Het realiseren van bedrijfshuisvesting doen we door standaardisatie, modulering en een goede partner te zijn op gebied van vertrouwen en kwaliteit. We staan voor langdurige samenwerkingen niet alleen met partners en klanten, maar zeker ook met de medewerkers van VDR.


Visie

Bedrijven laten excelleren door passende bedrijfshuisvesting te realiseren, waarbij de maatschappij, samenwerking, duurzaamheid en innovatie centraal staan.

Kwaliteit

Een belangrijk aspect bij het in de praktijk brengen van ons beleid is het opstellen, in stand houden en streven naar continue verbetering van een doelmatig zorgsysteem, waarbij de wensen van onze opdrachtgevers (klanten) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving centraal staan, met als doel tevreden klanten en medewerkers.

Arbeidsomstandigheden (Arbo)

Het waarborgen van optimale arbeidsomstandigheden, die voldoen aan de Arbo- wetgeving, zowel van de eigen werknemers als de werknemers van derden en onderaannemers, waardoor het welzijn wordt bevorderd. En ons allemaal de ruimte biedt om met plezier, ambitie en verantwoordelijkheid te ondernemen. De volgende onderwerpen maken daar onder andere deel van uit:


Veiligheid

Letsel en schade als gevolg van eigen en uitbestede activiteiten worden voorkomen. Veiligheid is een kernwaarde van VDR Bouwgroep. Het is de verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie. VDR Bouwgroep houdt effectief toezicht op het naleven van de regels en de te nemen maatregelen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen die werkzaam is bij VDR Bouwgroep om aan veiligheid de juiste invulling te geven.

Gezondheid

Uitvoering van de werkzaamheden zodanig dat schade aan de gezondheid van medewerkers en anderen wordt voorkomen.

Welzijn

Passende arbeid. Indien nodig, worden de daartoe noodzakelijke opleidingen gegeven. Alle medewerkers worden voortdurend geïnstrueerd en getraind, zodat het werk op gemotiveerde wijze wordt uitgevoerd.

Arbeidsvoorwaarden

VDR Bouwgroep ziet in haar waardeketen nu en in de toekomst vanzelfsprekend af van kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie en onze werknemers hebben de vrijheid van vereniging.

Mensenrechten

Een gezonde en goede werkomgeving voor eenieder actief in de keten naar onze bouwwerken toe, achten wij belangrijk. Voor ons is het van belang dat iedereen die in de toelevering van materialen en/ of arbeid voor onze gebouwen werken, een eerlijk en voldoende hoog inkomen verwerft om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien.


VDR Bouwgroep verklaart hierbij nadrukkelijk direct of indirect niet betrokken te zijn bij schending van cultuur en of mensenrechten.

Milieu

VDR Bouwgroep heeft het streven om materiële- en milieuschade zo veel mogelijk te voorkomen. De zorg voor het milieu maakt eveneens deel uit van het totale beleid, door daar zowel intern als extern op zorgvuldige wijze mee om te gaan. Doel van VDR Bouwgroep is het beschermen van het milieu door het voorkomen dan wel verkleinen van de negatieve effecten van haar activiteiten en producten op het milieu, waarbij wordt voldaan aan de milieuwetgeving.


Materialen

VDR Bouwgroep beseft dat eindigheid van veel materialen/ grondstoffen aanstaande is. VDR Bouwgroep streeft naar een maximaal circulaire toepassing van materialen.


Biodiversiteit/ duurzaamheid

Duurzaam: Een toekomst waar we duurzamer bouwen. Is het niet vanwege het klimaat, de stikstofcrisis of Nederland als circulaire economie in 2050, dan is het wel vanuit onze eigen principes. We willen stappen nemen om voorop te blijven lopen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en natuurinclusief bouwen.

Algemeen Beleid

Het beleid van VDR Bouwgroep B.V. is binnen de gehele organisatie doorgevoerd en geïmplementeerd, op basis van een zorgsysteem dat voldoet aan de geldende normen. Van alle haar medewerkers wordt verwacht dat zij kennisnemen van het beleid en het Strategisch beleidsplan en een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering daarvan.

Certificeringen

Uit zowel markttechnische, strategische, economische als maatschappelijke overwegingen wordt certificatie van het managementsysteem nagestreefd en gezien als het vertrekpunt voor verdere verbetering.


Voor de certificatie van ons managementsysteem is ervoor gekozen om te voldoen voor het kwaliteitsmanagementsysteem aan de NEN-EN-ISO 9001, het Arbo-zorgsysteem volgens de VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers (VCA**), het milieuzorgsysteem volgens het milieumanagementsysteem ISO 14001 en voor het verwerken van duurzaam hout, op basis van de FSC® Standaard for Chain of Custody Certificering, de FSC® gecertificeerde producten, geregistreerd onder de licentie code FSC-C119500.


Als gecertificeerd BREEAM-expert adviseren en stimuleren op het gebied van duurzame oplossingen en toepassingen voor gebouwen. Waarbinnen de aspecten vallen als biodiversiteit, energie- en milieubesparende maatregelen.


VDR Bouwgroep streeft naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Beschikbaarheid beleidsverklaring

Deze beleidsverklaring is voor iedereen beschikbaar via onze website www.vdrbouwgroep.nl en wordt minimaal eenmaal per drie jaar geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.


Het stimuleren van een klimaatvriendelijke en sociaal-ethische manier van ondernemen is een integraal onderdeel van onze cultuur en bedrijfsvoering.


Deventer, 1 maart 2023

L.A.J. (Luc) Baltus

Algemeen directeur