KAM Beleidsverklaring

Kwaliteit, Arbo en Milieu beleidsverklaring.

Het Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) beleid van de directie en het doel van het managementsysteem van VDR Bouwgroep B.V. is er op gericht om op consistente wijze bouwprojecten te leveren die voldoen aan de verwachtingen, behoeften en eisen van de opdrachtgever. Zoals is vastgelegd in het VDR Managementsysteem.


Missie

Ruimte voor ondernemende mensen.


Visie

Opdrachtgevers en gebruikers staan voor de uitdaging om nu een beslissing te nemen over een gebouw dat ze jaren gaan gebruiken. Jaren met veranderende eisen van hun (wereldwijde) klanten, wet- en regelgeving, maar bijvoorbeeld ook robotisering en automatisering. Ontwikkelingen die andere eisen stellen aan de ruimte die je nodig hebt om te ondernemen. Ontwikkelingen die vragen om flexibele ruimte die mee kan groeien met nieuwe behoeften en nieuwe eisen. Dat vraagt om een slimme bouwbranche, die de processen in en rond een gebouw kent en gedurende de gehele levensduur van een pand steeds mee kan denken over optimaal ruimtegebruik.


Kwaliteit

Een belangrijk aspect bij het in de praktijk brengen van ons beleid is het opstellen, in stand houden en streven naar continue verbetering van een doelmatig zorgsysteem, waarbij de wensen van onze opdrachtgevers (klanten) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving centraal staan, met als doel tevreden klanten en medewerkers.


Arbeidsomstandigheden (Arbo)

Het waarborgen van optimale arbeidsomstandigheden, die voldoen aan de Arbo-wetgeving, zowel van de eigen werknemers als de werknemers van derden en onderaannemers, waardoor het welzijn wordt bevorderd waarbij:


  • Veiligheid: Letsel en schade als gevolg van eigen en uitbestede activiteiten worden voorkomen. Veiligheid is een kernwaarde van VDR Bouwgroep. Het is de verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie. VDR Bouwgroep houdt effectief toezicht op het naleven van de regels en de te nemen maatregelen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen die werkzaam is bij VDR Bouwgroep om aan veiligheid de juiste invulling te geven.


  • Gezondheid: Uitvoering van de werkzaamheden zodanig dat schade aan de gezondheid van medewerkers en anderen wordt voorkomen.


  • Welzijn: Passende arbeid. Indien nodig, worden de daartoe noodzakelijke opleidingen gegeven. Alle medewerkers worden voortdurend geïnstrueerd en getraind, zodat het werk op gemotiveerde wijze wordt uitgevoerd.


Milieu

VDR Bouwgroep heeft het streven om materiële- en milieuschade zo veel mogelijk te voorkomen.

De zorg voor het milieu maakt eveneens deel uit van het totale beleid, door daar zowel intern als extern op zorgvuldige wijze mee om te gaan.

Doel van VDR Bouwgroep is het beschermen van het milieu door het voorkomen dan wel verkleinen van de negatieve effecten van haar activiteiten en producten op het milieu, waarbij wordt voldaan aan de milieuwetgeving.

VDR Bouwgroep streeft naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.


Implementatie KAM-beleid

Het KAM-beleid is binnen de gehele organisatie doorgevoerd, op basis van een zorgsysteem dat voldoet aan de geldende normen.

Van alle medewerkers van VDR Bouwgroep B.V. wordt verwacht dat zij kennis nemen van het beleid en een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering daarvan.


Certificeringen

Uit zowel markttechnische, strategische, economische als maatschappelijke overwegingen wordt certificatie van het VDR Managementsysteem nagestreefd en gezien als het vertrekpunt voor verdere verbetering.

Voor de certificatie van ons managementsysteem is er voor gekozen om te voldoen aan NEN-EN-ISO 9001, het Arbo-zorgsysteem volgens de Veiligheid Checklist Aannemers (VCA**), het Milieuzorgsysteem volgens het milieumanagementsysteem ISO 14001 en de FSC® Licentie Code FSC-C119500 certificering voor het verwerken van FSC gecertificeerde producten.

Als gecertificeerd BREEAM-expert adviseren op het gebied van duurzame oplossingen en toepassingen voor gebouwen. Waarbinnen de aspecten vallen als energie- en milieubesparende maatregelen.


Website

Deze beleidsverklaring wordt minimaal eenmaal per drie jaar geëvalueerd.Deventer, 5 juli 2018

L.A.J. (Luc) Baltus

Algemeen directeur